Ski pass rates

  • Val Thorens / Orelle
  • 3 Vallées
  • 20/11/21 until 10/12/21
  • 11/12/21 until 17/12/21
  • 18/12/21 until 08/05/22

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

42,00€

33,60€

37,50€

1 day

47,20€
37,70€
42,40€

2 days

91,20€
72,90€
82,00€

3 days

136,80€
109,40€
123,10€

4 days

182,40€
145,90€
164,10€

5 days

209,00€
167,20€
188,10€

6 days

224,00€
179,00€
201,60€
214,00€
209,00€
179,20€

7 days

257,60€
206,00€
231,80€
267,60€
261,60€
206,00€

8 days

291,20€
232,90€
262,00€
281,20€
276,20€
232,90€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

40,80€
32,60€
36,70€

1 day

46,00€
36,80€
41,40€

2 days

88,80€
71,00€
79,90€

3 days

133,20€
106,50€
119,80€

4 days

177,60€
142,00€
159,80€

5 days

201,80€
161,40€
181,60€

6 days

216,80€
173,40€
195,10€

7 days

249,20€
199,30€
224,20€

8 days

281,60€
225,20€
253,40€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

206,80€
201,80€
173,40€

7 days

239,20€
234,20€
199,30€

8 days

271,60€
266,60€
225,20€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

47,20€

37,70€

42,40€

1 day

53,10€
42,40€
47,70€

2 days

102,60€
82,00€
92,30€

3 days

153,90€
123,10€
138,50€

4 days

205,20€
164,10€
184,60€

5 days

237,00€
189,60€
213,30€

6 days

252,00€
201,60€
226,50€
 242,00€
237,00€
201,60€

7 days

289,80€
231,80€
260,80€
279,80€
274,80€
231,80€

8 days

327,60€
262,00€
294,80€
317,60€
312,60€
262,00€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

45,90€
36,70€
41,30€

1 day

51,70€
41,30€
46,50€

2 days

99,90€
79,90€
89,90€

3 days

149,80€
119,80€
134,80€

4 days

199,80€
159,80€
179,80€

5 days

228,90€
183,10€
206,00€

6 days

243,90€
195,10€
219,50€

7 days

280,30€
224,20€
252,20€

8 days

316,70€
253,30€
285,00€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

233,90€
228,90€
 195,10€

7 days

270,30€
265,30€
224,20€

8 days

306,70€
301,70€
253,30€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

52,50€

42,00€

47,20€

1 day

59,00€
47,20€
53,10€

2 days

114,00€
91,20€
102,60€

3 days

171,00€
136,80€
152,90€

4 days

228,00€
182,40€
205,20€

5 days

265,00€
212,00€
238,50€

6 days

280,00€
224,00€
252,00€
270,00€
265,00€
224,00€

7 days

322,00€
257,60€
289,80€
312,00€
307,00€
257,60€

8 days

364,00€
291,20€
327,60€
354,00€
349,00€
291,20€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

51,00€
40,80€
45,90€

1 day

57,50€
46,00€
51,70€

2 days

 

111,00€
88,80€
99,90€

3 days

166,50€
133,20€
149,80€

4 days

222,00€
177,60€
199,80€

5 days

256,00€
204,80€
230,40€

6 days

271,00€
216,80€
243,90€

7 days

311,50€
249,20€
280,30€

8 days

352,00€
281,60€
316,80€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

261,00€
256,00€
216,80€

7 days

301,50€
296,50€
249,20€

8 days

342,00€
337,00€
281,60€
  • 04/12/21 until 10/12/21
  • 11/12/20 until 17/12/21
  • 18/12/21 until 15/04/22
  • 16/04/22 until 22/04/22

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

47,20€

37,70€

42,40€

1 day

52,80€
42,20€
47,50€

2 days

104,80€
83,80€
94,30€

3 days

156,40€
125,10€
140,70€

4 days

208,00€
166,40€
187,20€

5 days

249,00€
199,20€
224,10€

6 days

264,00€
211,20€
237,60€
254,00€
249,00€
211,20€

7 days

305,60€
244,40€
275,00€
 295,60€
285,60€
244,40€

8 days

347,20€
 277,70€
312,40€
337,20€
332,20€
277,70€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

46,00€
36,80€
41,40€

1 day

51,60€
41,20€
46,40€

2 days

102,40€
81,90€
92,10€

3 days

152,80€
122,20€
137,50€

4 days

203,20€
162,50€
182,80€

5 days

241,80€
193,40€
217,60€

6 days

256,80€
205,40€
231,10€

7 days

297,20€
237,70€
267,40€

8 days

337,60€
270,00€
303,80€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

246,80€
241,80€
205,40€

7 days

287,20€
282,20€
237,70€

8 days

327,60€
322,60€
270,00€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

65-74 years old

4 hours

53,10€

42,40€

47,70€

1 day

59,40€
47,50€
53,40€

2 days

117,90€
94,30€
106,10€

3 days

175,90€
140,70€
158,30€

4 days

234,00€
187,20€
210,60€

5 days

282,00€
225,60€
253,50€

6 days

297,00€
237,60€
267,30€
287,00€
282,00€
237,60€

7 days

343,80€
275,00€
309,40€
333,80€
328,80€
275,00€

8 days

390,60€
312,40€
351,50€
380,60€
375,60€
312,40€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

51,70€
41,30€
46,50€

1 day

58,00€
46,40€
52,20€

2 days

115,20€
92,10€
103,60€

3 days

171,90€
137,50€
154,70€

4 days

228,60€
 182,80€
205,70€

5 days

273,90€
219,10€
246,50€

6 days

288,90€
231,10€
260,00€

7 days

334,30€
267,40€
300,80€

8 days

379,70€
303,70€
341,70€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

278,90€
273,90€
231,10€

7 days

324,30€
319,30€
267,40€

8 days

369,70€
364,70€
303,70€

Solo

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

Adult

13-64 years old

Child

5-12 years old

Senior

64-74 years old

4 hours

59,00€

47,20€

53,10€

1 day

66,00€
52,80€
59,40€

2 days

131,00€
104,80€
117,90€

3 days

195,00€
156,40€
175,90€

4 days

260,00€
208,00€
234,00€

5 days

315,00€
252,00€
283,50€

6 days

330,00€
264,00€
297,00€
320,00€
315,00€
264,80€

7 days

382,00€
305,60€
343,80€
372,00€
367,00€
305,60€

8 days

434,00€
347,20€
390,60€
424,00€
419,00€
347,20€

Solo

Adult

13-64 years old

Child

5-12

years old

Senior

65-74 years old

4 hours

57,50€
46,00€
51,70€

1 day

64,50€
51,60€
58,00€

2 days

128,00€
102,40€
115,20€

3 days

191,00€
152,80€
171,90€

4 days

254,00€
203,20€
228,60€

5 days

306,00€
244,80€
275,40€

6 days

321,00€
256,80€
288,90€

7 days

371,50€
297,20€
334,30€

8 days

422,00€
337,60€
379,80€

(prices per person)

(prices per person)

(prices per person)

6 days

311,00€
306,00€
256,80€

7 days

361,50€
356,50€
297,20€

8 days

412,00€
407,00€
337,60€